1606

Zoeken

Begeleiding en ondersteuning

De begeleiding en ondersteuning verdelen we in drie lijnen.

Basisbegeleiding (eerstelijn)
Jouw begeleiding  vindt zoveel mogelijk plaats binnen het college waar je de opleiding volgt.
Dat betekent dat jouw studieloopbaanbegeleider (SLB’er) jouw eerste aanspreekpunt is. Hij/zij wordt, als dat nodig is, ondersteund door de trajectcoach. Jouw SLB’er houdt samen met jou de voortgang van jouw studie in de gaten en voert voortgangsgesprekken met je. Hij/zij signaleert eventuele belemmeringen in jouw leerproces en ontwikkeling en bespreekt die met je. Daarnaast ondersteunt jouw SLB’er je bij het leren-leren en bereidt hij/zij je voor op je BPV (Beroepspraktijkvorming).
Als er extra ondersteuning nodig is, bespreekt jouw SLB’er dit met de trajectcoach.

Extra ondersteuning (tweedelijn)
Als blijkt dat de begeleiding door jouw SLB’er niet voldoende is, kan er een beroep worden gedaan op extra ondersteuning binnen de school. Dit noemen we de tweedelijn. Jouw SLB-er overlegt met de trajectcoach hoe deze extra ondersteuning wordt ingezet.
Het aanbod bestaat uit:
– Schoolmaatschappelijk werk
– Studentondersteuning
– Keuzebegeleiding
– Ondersteuning bij faalangst
– Training Empowerment
– Dyslexiebegeleiding/Remedial Teaching
– Begeleiding bij het zoeken naar een stage- en/of werkplek, passend bij jouw situatie
– MatchMentor of intensieve coaching

Externe hulpverlening (derdelijn)
Soms is het niet mogelijk je binnen school de ondersteuning te bieden die je nodig hebt. In dat geval zullen we met jou meedenken over de juiste hulpverlening buiten school. Er zijn opvoed- en opgroeiadviseurs (O&O-ers) vanuit de jeugdzorg op school aanwezig. Bij hen kun je terecht met vragen die betrekking hebben op jouw leefwereld, ook buiten de school.
Wij worden ondersteund door:
– Bureau Jeugdzorg
– BJ Brabant
– LEV groep
– Leerplichtambtenaar (LPA) en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
– GGZ
– GGD
– MEE
– Novadic-Kentron (verslavingszorg)

Grenzen aan ondersteuning
Wij maken onderscheid tussen begeleiding en hulpverlening. De praktijkervaring leert ons dat grenzen tussen intensieve begeleiding en hulpverlening moeilijk in ‘zwart-wit ’ te beschrijven zijn.
Wij zijn in staat om studenten met een ondersteuningsbehoefte te helpen, zolang de nodige expertise in school aanwezig is. Maar soms hebben we onvoldoende mogelijkheden om je succesvol te begeleiden richting diploma en/of werk. Afwijzing gebeurt uitsluitend na een zorgvuldige procedure en na afweging van alle mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Klachten
Lees verder…

Terug