1007

Zoeken

Examens Nederlands, rekenen en Engels

Taal en rekenen zijn basisvaardigheden die iedereen nodig heeft. Niet alleen op school, maar ook in het dagelijkse leven. Als je klaar bent met je opleiding moet je natuurlijk ook in je werk of in je vervolgopleiding op een goede manier met de Nederlandse taal om (kunnen) gaan en laten zien dat je over rekenvaardigheden beschikt. Daarom is er in de mbo-colleges van ROC Ter AA veel aandacht voor deze vakken en zijn er centrale examens Nederlandse taal (lezen en luisteren) en rekenen.
Daarnaast zijn er ook instellingsexamens Nederlandse taal (spreken, gesprekken voeren, schrijven en taalverzorging).
Voor niveau 4 is het ook belangrijk een basisniveau Engels te beheersen. Doe je een niveau 4 opleiding dan moet je ook voor dit vak een centraal examen (lezen en luisteren) en instellingsexamens (spreken, gesprekken voeren en schrijven) afleggen.

Centraal examen
De overheid heeft bepaald dat in het mbo centrale examinering voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels (mbo-4) gefaseerd (afhankelijk van mbo-niveau en onderdeel) wordt ingevoerd. Vanaf schooljaar 2016 – 2017 is de centrale examinering voor de vakken Nederlands en rekenen volledig ingevoerd bij opleidingen van niveau 2,3 en 4.
Bij Engels mbo-4 zal de centrale examinering ingevoerd worden vanaf schooljaar 2017 – 2018.
Tot die tijd is er bij Engels sprake van een pilotfase.

Diploma-eisen voor Nederlands, rekenen en Engels
Bij mbo-opleidingen zijn in de zogeheten slaag-/zakregeling duidelijke diploma-eisen vastgesteld voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels (Mbo-4).
De slaag-/zakregeling voor de generieke vakken is een regeling om te bepalen of je geslaagd bent voor de generieke eisen. Het voldoen aan de slaag-/zakregeling is een voorwaarde voor diplomering.

De diploma-eisen studiejaar 2017 – 2018 voor Nederlands, rekenen en Engels (mbo-4) zijn als volgt:

Entree:
Resultaten Nederlands en rekenen tellen niet mee in de slaag-zakregeling.
Wel een examenverplichting.

Mbo 2 en Mbo 3:
Eindcijfer Nederlands: ten minste een 5
Rekenen telt niet mee in slaag-zakregeling.
Wel een examenverplichting.

Mbo 4:
Eindcijfers Nederlands en Engels: ten minste 1 x 5 en 1 x 6 (willekeurige volgorde)
Rekenen telt niet mee in slaag-zakregeling.
Wel een examenverplichting.

Voorwaarden voor deelname aan het centraal examen Nederlands, rekenen en Engels (mbo-4) 
Het examen moet gepland worden in de tweede helft van de voor de student geldende opleiding. De docent informeert de studenten over de overige voorwaarden van deelname aan de examens.

Taal- en rekentoets ook bij VAVO College (HAVO en VWO)
Gezien de recente ontwikkelingen is het navolgende onder voorbehoud.
Om het taal- en rekenniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren, heeft de overheid (voor Nederlands en rekenen) zogeheten referentieniveaus vastgesteld waaraan leerlingen moeten voldoen. Daarmee veranderen ook de eindexamens.

In het voortgezet onderwijs worden die referentieniveaus getoetst bij het eindexamen Nederlands en bij rekenen door middel van een centraal af te nemen rekentoets.
Vanaf schooljaar 2013 – 2014 leggen alle leerlingen HAVO en VWO een centrale rekentoets af als onderdeel van het eindexamen.
Het cijfer telt niet mee voor de exameneisen. Het wordt wel op de cijferlijst vermeld.