723

Zoeken

Overeenkomsten, reglementen en formulieren

Hier vind je overeenkomsten, regels en reglementen die voor studenten en cursisten van ROC Ter AA van belang zijn.

In alfabetische volgorde:

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
Tussen jou, ROC Ter AA en het bedrijf/instelling waar je tijdens de opleiding werkt of stage loopt, wordt een praktijkovereenkomst (BPVO) gesloten. In de overeenkomst staan jouw rechten en plichten als student en die van de school en het bedrijf/de instelling.
Klik hier voor de voorwaarden van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst.

Financieel reglement
Download hier de volledige tekst van het financieel reglement van ROC Ter AA.

Huisregels ROC Ter AA
Download hier de volledige tekst van de huisregels van ROC Ter AA.

Instellingsexamencommissie ROC Ter AA
De Instellingsexamencommissie ROC Ter AA (IEC) organiseert en plant de examens en ziet toe op de kwaliteit ervan. De commissie geeft sturing aan examenprocessen conform de landelijke procesarchitectuur examinering.

Examenreglement
ROC Ter AA werkt aan de hand van een vastgesteld examenreglement. Lees de volledige tekst van het examenreglement hier.

De IEC komt één keer per maand bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een vaste agenda waarin alle onderdelen van de examinering aan de orde komen. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van de centrale examineringprocessen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het schrijven van examenplannen, het construeren en vaststellen van exameninstrumenten, de afname en beoordeling van examens en de diplomering.

Vrijstellingen en/of aanpassingen
Je kunt bij de Instellingsexamencommissie een verzoek indienen voor bijvoorbeeld het krijgen van vrijstellingen voor bepaalde examenonderdelen of voor aanpassing van jouw examinering en/of jouw examenomstandigheden.
Download de aanvraagformulieren daarvoor hier.

Jaarverslag examinering
De Instellingsexamencommissie van ROC Ter AA maakt ieder jaar een jaarverslag. Lees de het volledige Jaarverslag Examinering 2018 hier.

De Instellingsexamencommissie van ROC Ter AA is te bereiken via de secretaris van de commissie, mw. R. Papavoine. Telefoon 0492 – 50 79 00 r.papavoine@roc-teraa.nl.

Onderwijsovereenkomst
Aan het begin van je opleiding sluit je een overeenkomst met ROC Ter AA. In deze onderwijsovereenkomst (OOK) staan jouw rechten en plichten en die van ROC Ter AA beschreven. De onderwijsovereenkomst is geldig voor de duur van de opleiding.
Klik hier voor de voorwaarden van de onderwijsovereenkomst.

Privacyreglement ROC Ter AA
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt ROC Ter AA zich aan de relevante wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De regels over de – al dan niet geautomatiseerde – verwerking van persoonsgegevens van studenten en medewerkers zijn vastgelegd in het Privacyreglement ROC Ter AA.
Download hier de volledige tekst van het privacyreglement van ROC Ter AA.
Download hier de volledige tekst van het reglement cameratoezicht van ROC Ter AA.

Studentenstatuut
In het studentenstatuut staan algemene bepalingen over jouw rechten en plichten als student bij ROC Ter AA. In de onderwijsovereenkomst staan de afspraken tussen de school en jou over de opleiding die jij gaat volgen. In de onderwijs- en examenregeling staat hoe de school de opleiding organiseert en examens afneemt. Dit studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling horen bij de onderwijsovereenkomst.

Download hier de volledige tekst van het studentenstatuut.