723

Zoeken

Overeenkomsten, reglementen en formulieren

Hier vind je overeenkomsten, regels en reglementen die voor studenten en cursisten van ROC Ter AA van belang zijn.

In alfabetische volgorde:

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
Tussen jou, ROC Ter AA en het bedrijf/instelling waar je tijdens de opleiding werkt of stage loopt, wordt een praktijkovereenkomst gesloten. In de overeenkomst staan jouw rechten en plichten als student en die van de school en het bedrijf/de instelling.
Klik hier voor de voorwaarden van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (PDF).

Examenreglement beroepsopleidingen
Download hier de volledige tekst van het examenreglement beroepsopleidingen.

Financieel reglement
Download hier de volledige tekst van het financieel reglement van ROC Ter AA.

Huisregels ROC Ter AA
Download hier de volledige tekst van de huisregels van ROC Ter AA.

Instellingsexamencommissie ROC Ter AA
De Instellingsexamencommissie ROC Ter AA (IEC) organiseert en plant de examens en ziet toe op de kwaliteit ervan. De commissie geeft sturing aan examenprocessen conform de landelijke procesarchitectuur examinering.

De IEC komt één keer per maand bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een vaste agenda waarin alle onderdelen van de examinering aan de orde komen. Daarnaast wordt gewerkt aan de inrichting van de centrale examineringprocessen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het schrijven van examenplannen, het construeren en vaststellen van exameninstrumenten, de afname en beoordeling van examens en de diplomering.
Klik hier voor de data van de bijeenkomsten.

Vrijstellingen en/of aanpassingen
Je kunt bij de Instellingsexamencommissie een verzoek indienen voor bijvoorbeeld het krijgen van vrijstellingen voor bepaalde examenonderdelen of voor aanpassing van jouw examinering en/of jouw examenomstandigheden.
Download de aanvraagformulieren daarvoor hier.

De Instellingsexamencommissie van ROC Ter AA is te bereiken via de secretaris van de commissie, mw. R. Papavoine. Telefoon 0492 – 50 79 00 r.papavoine@roc-teraa.nl.

Klachtenregeling
Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. In een leeromgeving waarin veel mensen met elkaar samen leven en werken, kan het dus voorkomen dat een student, ouder, medewerker of anderszins betrokken persoon een klacht wil indienen. Hoe dat is geregeld bij ROC Ter AA kun je vinden in de klachtenregeling ROC Ter AA.

Onderwijsovereenkomst
Aan het begin van je opleiding sluit je een overeenkomst met ROC Ter AA. In deze onderwijsovereenkomst staan jouw rechten en plichten en die van ROC Ter AA beschreven. De onderwijsovereenkomst is geldig voor de duur van de opleiding.
Klik hier voor de artikelen van de onderwijsovereenkomst.

Privacyreglement ROC Ter AA
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt ROC Ter AA zich aan de relevante wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De regels over de – al dan niet geautomatiseerde – verwerking van persoonsgegevens van studenten en medewerkers zijn vastgelegd in het Privacyreglement ROC Ter AA.
Download hier de volledige tekst van het privacyreglement van ROC Ter AA.
Download hier de volledige tekst van het reglement cameratoezicht van ROC Ter AA.

Studentenstatuut
In het studentenstatuut staan algemene bepalingen over jouw rechten en plichten als student bij ROC Ter AA. In de onderwijsovereenkomst staan de afspraken tussen de school en jou over de opleiding die jij gaat volgen. In de onderwijs- en examenregeling staat hoe de school de opleiding organiseert en examens afneemt. Dit studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling horen bij de onderwijsovereenkomst.

Download hier de volledige tekst van het studentenstatuut.

Toelatingsbeleid
ROC Ter AA hanteert een duidelijk omschreven toelatingsbeleid.
Klik hier voor het toelatingsbeleid mbo-opleidingen voor scholieren vanuit het voortgezet onderwijs.

Daarnaast kent ROC Ter AA een aantal regels voor doorstroom en instroom anders dan de reguliere instroom vanuit het voortgezet onderwijs. Klik hier om daar alles over te lezen.