11229

Zoeken

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Als je bij ons een opleiding volgt slaan wij gegevens over jou op. We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met jouw persoonsgegevens om en zien erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen ROC Ter AA in overeenstemming zijn met de wet.
Per 25 mei 2018 gelden er in de hele EU nieuwe regels over privacy vanwege de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). ROC Ter AA heeft daarom zijn privacyverklaringen aangepast.

Je kunt de privacyverklaringen hieronder downloaden.

Privacyverklaring (aankomende) studenten
Privacyverklaring (aankomende) medewerkers
Privacyverklaring websites en social media

 


Welke gegevens leggen we vast?
Als je bij ROC Ter AA een opleiding volgt leggen we de volgende gegevens over jou vast:

– naam (voornaam en achternaam)
– adres, postcode en woonplaats
– geslacht
– geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
– telefoonnummer en e-mailadres
– het persoonsgebonden Burgerservicenummer (BSN)
– nationaliteit
– pasfoto
– administratienummer
– financiële gegevens
– ouders, voogd
– (voor)opleidingsgegevens, cursussen en opleidingsniveau
– presentie
– studievoortgangsgegevens en evt. begeleidingstraject
– stage- en bpv-gegevens en, indien van toepassing, de Verklaring Omtrent het Gedrag
– beeldmateriaal, met of zonder geluid
– overige gegevens waarvan de verwerking wordt vereist door de wet of die noodzakelijk zijn
om een wettelijke regeling toe te kunnen passen

Worden jouw gegevens ook met anderen gedeeld?
We gaan op een zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier met persoonsgegevens om. We geven gegevens van studenten in principe niet aan anderen. We verstrekken jouw gegevens alleen aan derden als je daar toestemming voor geeft, als we daar wettelijk toe verplicht zijn of als dat nodig is voor de behartiging van een ‘gerechtvaardigd belang’. Hierover word je altijd geïnformeerd.

Rechten
Vanwege de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) hebben studenten, oud-studenten, medewerkers en oud-medewerkers van ROC Ter AA diverse rechten waaronder:
1. Recht van inzage: je kunt de persoonsgegevens inzien die we van je vastgelegd hebben
2. Recht op vergetelheid: je kunt vragen om je persoonsgegevens te wissen
3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je vastgelegd hebben te ontvangen als digitaal bestand.
De beschikbaarheid van de gegevens is uiteraard gekoppeld aan de wettelijke bewaartermijnen. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een contactformulier invullen om jouw rechten uit te oefenen. Geef hierbij duidelijk aan wat je vraag is rond de AVG en waarmee we je kunnen helpen. Binnen vier weken na je aanvraag nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. We vragen je om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar die afspraak.

Ga naar het contactformulier