2148

Zoeken

Verantwoording – Goed bestuur

ROC Ter AA waarborgt de onderlinge samenhang van sturen, beheersen en toezicht houden van de organisatie. Wij zijn daarbij gericht op efficiënte en effectieve realisatie van onze doelstellingen en willen daarover op een open manier communiceren met en verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden. Goed bestuur gaat over besturen (College van Bestuur), intern toezicht (Raad van Toezicht), medezeggenschap (Ondernemingsraad en Studentenraad) en de dialoog met onze belanghebbenden. Het dienen van het publieke belang staat daarbij steeds centraal.

ROC Ter AA
ROC Ter AA bestaat uit College van Bestuur, colleges en ondersteunende centra. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van ROC Ter AA en ziet toe op de uitvoering ervan.
Dhr. Igor van Hooff is voorzitter en enig lid van het College van Bestuur.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van ROC Ter AA bestaat uit:
Dhr. P. van Esch (voorzitter)
Dhr. T. Broeren
Mw. R. van Doorn – van Boxtel
Mw. M. Fiers
Mw. Drs. H. Suurd
Dhr. D. Zoomer

Statuten
In de statuten van ROC Ter AA zijn onder meer de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht notarieel vastgelegd.
De statuten van ROC Ter AA vindt u door hier te klikken.

Bestuursreglement
In het bestuursreglement zijn onder meer de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van College van Bestuur, Raad van Toezicht, directeuren en leden van het managementteam vastgelegd.
Ga naar het bestuursreglement van ROC Ter AA.

Klachtenregeling
Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. In een leeromgeving waarin veel mensen met elkaar samen leven en werken, kan het dus voorkomen dat een student, ouder, medewerker of anderszins betrokken persoon een klacht wil indienen. Hoe dat is geregeld bij ROC Ter AA kun je vinden in de klachtenregeling ROC Ter AA.

Integriteitscode ROC Ter AA
Het is van groot belang dat medewerkers en studenten van ROC Ter AA rekening houden met elkaar, aandacht hebben voor elkaar en elkaar respecteren en kunnen vertrouwen. Net zo belangrijk is het dat al onze belanghebbenden vertrouwen hebben in onze organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van ROC Ter AA bepalen. De integriteitscode van ROC Ter AA geldt daarom niet alleen voor alle medewerkers van onze eigen organisatie, maar ook voor medewerkers van bedrijven en instanties die werken in opdracht van ROC Ter AA.
Ga naar de integriteitscode van ROC Ter AA.

Klokkenluidersregeling ROC Ter AA
De klokkenluidersregeling geldt voor medewerkers van ROC Ter AA en aanverwante rechtspersonen. De klokkenluidersregeling wordt gebruikt als er sprake is (of een vermoeden van) een zeer ernstig feit of situatie waar een maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid van een groep mensen of fraude, in het geding is.

De klokkenluidersregeling heeft geen betrekking op klachten over een persoonlijke situatie, bezwaren tegen de normale activiteiten van ROC Ter AA of klachten met betrekking tot machtsmisbruik. (Dit is geregeld in de diverse klachtenregelingen van ROC Ter AA.
Ga naar de klokkenluidersregeling van ROC Ter AA.